Privacyverklaring Graphius

Om u een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, zijn wij soms genoodzaakt om uw persoonsgegevens te verwerken. We vinden het daarbij belangrijk om hier zorgvuldig mee om te gaan volgens de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of in het Engels GDPR).

Definities 

Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Verwerken : elke actie die op persoonsgegevens kan worden uitgevoerd, bijv. het verzamelen, opslaan, gebruiken of doorgeven en verwijderen van persoonsgegevens.

Doeleinden en verwerkingsgronden 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Dit kan bijv. enkel:

 om een wettelijke verplichting na te komen

 wanneer je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven

 voor de uitvoering van een onderlinge overeenkomst gestaafd met een verwerkerscontract

Proportionaliteit 

Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke persoonsgegevens op voor het daarvoor vastgelegde doel.

Doorgifte 

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen of aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zonder wettelijke basis of gestaafd met een verwerkerscontract.

Openbaarheid 

Derden kunnen een verzoek om informatie bij ons indienen. Daarbij worden uw persoonsgegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

Bewaring 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering het daarvoor vastgelegde doel, gestaafd met een verwerkerscontract.

Rechten 

U heeft de volgende rechten volgens de AVG:

recht op informatie en inzage: u mag weten of we persoonsgegevens van u bijhouden, met welk doel, welke dit zijn en op welke manier deze worden gebruikt

recht op correctie: u mag steeds om correctie van uw persoonsgegevens vragen

recht op bezwaar: u mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij hiervoor een wettelijke grondslag bestaat

recht om vergeten te worden: u mag vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen tenzij hiervoor een wettelijke grondslag bestaat

U kunt uw rechten uitoefenen door ons via email of per brief te contacteren, volgens onderstaande coördinaten. U zult steeds uw identiteit moeten aantonen en wij laten u binnen één maand weten wat er met uw verzoek zal gebeuren.

Profilering, Tracking en Data mining 

Wij maken geen gebruik van profiling, tracking en data mining.

Contactgegevens Heeft u vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons weten. Dit kan per brief aan: Graphius Group T.a.v. de functionaris voor gegevensbescherming Eekhoutdriesstraat 67, 9041 Gent België of via telefoon: +32 9 218 08 41.

Daarnaast heeft u het recht om een klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit per e-mail naar commission@privacycommission.be of per brief aan: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel België