Deze algemene voorwaarden gelden voor al onze offertes en overeenkomsten met uitdrukkelijke uitsluiting van de toepassing van de algemene voorwaarden van de klant/ opdrachtgever.

Artikel 1 - Betaling

Bij de bestelling kan gevraagd worden om 1/3 van het orderbedrag te betalen, eenzelfde voorschot bij het overmaken van de definitief verbeterde proeven of het “goed voor druk” en het saldo bij de levering. De wissels, cheques, mandaten of kwitanties brengen noch vernieuwing, noch afwijking met zich mee. In geval van facturatie van één of meer leveringen in mindering op een nog niet volledig geleverde bestelling, kan de opdrachtgever zich hierop niet beroepen om zijn betalingen uit te stellen tot na de volledige levering.

Artikel 2 - Vervaldag

De facturen zijn betaalbaar ten laatste op de vervaldag in de onderneming van de leverancier. Wanneer een factuur niet tijdig wordt betaald is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd conform de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties (02/08/2002) alsook een schadeloosstelling tot dekking van de invorderingskosten, conventioneel bepaald op 10% van de uitstaande schuld met een minimum van 75,00 euro. De leverancier heeft het recht een hogere vergoeding te vorderen indien hij kan bewijzen dat hij hogere schade heeft geleden. Bovendien heeft de leverancier dan het recht onmiddellijke betaling te vragen van alle andere nog niet vervallen facturen en van alle bedragen waarvoor de leverancier uitstel van betaling toegestaan heeft aan de klant/ opdrachtgever. De leverancier heeft dan bovendien het recht de uitvoering van de lopende contracten te schorsen tot integrale betaling van de voormelde voorschotten en alle verschuldigde openstaande bedragen.

Artikel 3 - Retentierecht - eigendomsvoorbehoud

De leverancier behoudt het eigendomsrecht over de te leveren goederen tot de volledige prijs betaald is. De leverancier kan bovendien een retentierecht uitoefenen over alle grondstoffen, documenten, elementen nodig voor de fabricage, voorwerpen, koopwaar of benodigdheden die door de opdrachtgever geleverd werden om de opdracht of prestatie uit te voeren en geldt voor alle documenten of zaken die als gevolg van de opdracht gerealiseerd werden. De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico’s die de goederen kunnen lopen of die verbonden zijn aan de opslag van de goederen bij de leverancier, vallen evenwel ten laste van de klant/opdrachtgever.

Artikel 4 - Klachten - protest

Op straffe van verval moet de klant/opdrachtgever elke klacht of protest aangetekend zenden aan de leverancier uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de eerste levering van goederen. Indien de opdrachtgever de goederen niet in ontvangst neemt, begint de termijn van 8 dagen te lopen vanaf de datum van de uitnodiging om de goederen in ontvangst te nemen. Bij ontstentenis hiervan, vanaf de factuurdatum. Indien de leverancier binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht ontvangt, heeft dit tot gevolg dat de opdrachtgever alle goederen volledig aanvaard heeft. Als de opdrachtgever een deel van de geleverde goederen gebruikt of verspreidt (op welke wijze ook) of voor verspreiding aan een distributieonderneming laat afgeven, houdt dat in dat hij de volledige oplage aanvaard heeft. Gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven de opdrachtgever niet het recht heel de bestelling af te keuren. Op straffe van verval moet de opdrachtgever elke klacht of protest m.b.t. de factuur van de bestelde goederen aangetekend zenden aan de leverancier uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. Bij gebreke hieraan wordt de opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard. De verantwoordelijkheid van de leverancier is beperkt tot het terugnemen van de niet- conforme exemplaren, die worden verrekend tegen de prijs van de bijkomende exemplaren.

Artikel 5 - Bevoegdheid

Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de bestelling of overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid en elk geschil m.b.t. de facturatie van de leverancier wordt beheerst door het Belgische recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de rechtbanken van het gebied waarin de onderneming van de leverancier gevestigd is.

Artikel 6 – Exemplaren

De leverancier mag 10% meer of minder dan het bestelde aantal exemplaren leveren en factureren. De minder- of meerexemplaren worden verrekend tegen de prijs van bijkomende exemplaren.